Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

ΕΥΔΑΠ

 

 

Βασική επισήμανση:  ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009: Κανονισμός λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 25.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρευόμενοι  είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από αυτόν τον τρόπο γείωσης βαρύνουν  τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ή σε κάθε τρίτο.

Η απαγόρευση αφορά και νέες και παλιές εγκαταστάσεις.

 


Λέξεις Κλειδιά:Γείωση, 2Χ10