Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων


 Άρθρον 1.

Σκοπός και Αντικείμενον των Κανονισμών.

1. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η εξασφάλισις εν τη πράξει προστασίας εις πρόσωπα, κτίρια και τα εντός αυτών διαλαμβανόμενα, έναντι των εκ της χρήσεως της ηλεκτρικής ενεργείας δια φωτισμόν, θέρμανσιν, κίνησιν, σήμανσιν κλπ. Προκυπτόντων κινδύνων.

4. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν πρέπει να εκληφθούν ως διαλαμβάνοντες προδιαγραφάς κατασκευής, ουδέ και ως εκπαιδευτικόν εγχειρίδιον δια πρόσωπα στερούμενα πείρας. Αι διατάξεις αυτών αφορούν μόνον την επίτευξιν του απαιτουμένου βαθμού ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Δια της εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών θα προκύψη κυρίως μία εγκατάστασις ουσιαστικώς απηλλαγμένη κινδύνων, ουχί όμως και κατ’ ανάγκην καλής αποδόσεως ή πρόσφορος και κατάλληλος δι’ ικανοποιητικήν λειτουργίαν, ανεξαρτήτως βεβαίως του βαθμού ασφαλείας αυτής.

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80225/55

Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

Υ.Α. 80225/1955  (ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18304/672/66

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 293/Α/11-5-66)

Υ.Α. 18304/672/1966  (ΦΕΚ 293/Β`/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑριθ. 83752/4165/71

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 687/Β/24-8-71)

Υ.Α. 83752/4165/1971  (ΦΕΚ 687/Β`/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑριθ. 6242/185/73

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 1525/Β/31-12-73)   1-5-1974

Υ.Α. 6242/185/1973  (ΦΕΚ 1525/Β`/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955

Ν. 2302/1995  (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

 

 


Λέξεις Κλειδιά:ΚΕΗΕ,Κανονισμός,Ηλεκτρικών.εγκαταστάσεων