Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Προεδρικό Διάταγμα Ηλεκτρολόγων

                                                                      ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                                                                       ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                                                                      ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
                                                                                      12 Ιουνίου 2013

 
                                                        ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108


Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα

της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις

για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

Αντικείμενο : (άρθ. 1)

Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2)

Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2)

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 3)

Διατάξεις για την Α΄ ειδικότητα : (Μέρος 2)

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 4)

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)

Διατάξεις για τη Γ΄ ειδικότητα : (Μέρος 3)

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 6)

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 7)

Διατάξεις για τη Δ΄ ειδικότητα : (Μέρος 4)

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 8)

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 9)

Διατάξεις για όλες τις ειδικότητες : (Μέρος 5)

Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών : (άρθ. 10)

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 11)

Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων : (άρθ. 12)

Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών : (άρθ. 13)

Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων : (άρθ. 14)

Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου : (άρθ. 17)

Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι : (άρθ. 18)

Υπόδειγμα αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης : (παράρτημα Α)

Περιεχόμενο ειδικού εντύπου πληροφοριών : (παράρτημα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών : (παράρτημα Γ)

Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος π.δ. και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17 : (παράρτημα Δ)

Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας : (παράρτημα Ε)

Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων : (παράρτημα Ζ)

Πίνακας προϋπηρεσίας : (παράρτημα Η)


 

Πλήρη Κείμενα

 

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 141Α_13 (Μέγεθος: 488 Kb)


Λέξεις Κλειδιά:Π.Δ Ηλεκτρολόγων,108,άδειες,ηλεκτρολόγων,αδειοδότηση,