Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Οδηγίες ΜΥΦ Σωματείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ) 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στις καταστάσεις συναλλαγών μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις τομείς απεικόνισης:

1.     Συναλλαγές που περιλαμβάνονται αναλυτικά.

2.     Συναλλαγές που περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά.

3.     Συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται, εξαιρούνται.

Ξεκινώντας αντίστροφα θα δούμε κατ’ αρχήν τις συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω καταστάσεις. Αυτές είναι:

*       Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.

*       Ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

*       Πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι    αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά

*       Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

*       Συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης).

*       Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

*       Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά

*       Αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών.

*       Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις) και εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).

*       Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων και τα  μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους,.

*       Τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

*       Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα.

*       Κοινόχρηστες δαπάνες.

*       Πωλήσεις λαχείων.

*       ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ: τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 


Λέξεις Κλειδιά:ΜΥΦ