Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Ενημέρωση για το Π.Δ 108/2013

Ενημέρωση για το Π.Δ 108/2013

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγων

1. Η επαγγελματική άδεια που θα αποκτήσουν οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι κάτοχοι των ειδικοτήτων Α΄, Γ΄, ΣΤ΄  - 1ης 2ης & 3ης Κατηγορίας είναι η παρακάτω:

 

Α΄ Ειδικότητα – 1ης Ομάδας με τα παρακάτω επαγγελματικά δικαιώματα

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V

β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw

γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kw

δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 kw

 

2.  Η επαγγελματική άδεια που θα αποκτήσουν οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι κάτοχοι της ειδικότητας ΣΤ΄ 4ης Κατηγορίας είναι η παρακάτω:

Α΄ Ειδικότητα – 2ης Ομάδας με τα παρακάτω επαγγελματικά δικαιώματα

α)  Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

β)   Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw ή

γ)   Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μικρότερη των 150 kw ή

δ)   Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 kw

Επίσης:

α)  Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V και

β)  Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 250 kw

 

3.         Η βεβαίωση αναγγελίας που θα αποκτήσουν οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας είναι η παρακάτω:

Α΄ Ειδικότητα – 3ης Ομάδας με τα παρακάτω επαγγελματικά δικαιώματα

α)   Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

β)   Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw ή

γ)   Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw ή

δ)   Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw και μικρότερη των 600 kw

Επίσης:

α)  Τάση μεταξύ αγωγού φάσης γης μικρότερη των 1.000 V και

β)   Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw ή

γ)   Ισχύς για μηχανήματα (κίνηση) μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw ή

δ)   Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw

 

Βαθμίδες Ηλεκτρολόγων

Δημιουργούνται οι παρακάτω βαθμίδες Ηλεκτρολόγων:

1η Βαθμίδα – Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

2η Βαθμίδα -  Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος

3η Βαθμίδα – Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας (Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ Ειδικότητας 1ης , 2ης & 3ης Κατηγορίας)

4η Βαθμίδα - Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας

5η Βαθμίδα - Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας

6η Βαθμίδα - Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας

 

Απαγορεύεται να απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όσοι δεν κατέχουν τις επαγγελματικές άδειες ηλεκτρολόγου που περιγράφονται στο Π.Δ (τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι).

 

Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

Το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Π.Δ 108/2013 άρνηση ή ελλιπής παροχή πληροφοριών ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών, επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσεις.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται προς τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και την σχετική ΚΥΑ που έχει εκδοθεί στο ΦΕΚ Β΄ 62/27-1-2011 είναι οι παρακάτω:

1. Για απλή άρνηση παροχής των πληροφοριών που υποχρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) €.

2. Για εκ δόλου άρνηση παροχής των πληροφοριών που υποχρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) €.

3. Για τη μη απάντηση σε παράπονα αποδεκτών, πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) €.

4. Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο και επιπλέον δύναται να ανασταλεί ή και ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση για την άσκηση της παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας ή και για οποιαδήποτε υπηρεσία.

5. Η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων δεν εξαρτά και δεν αποκλείει τον ενδεχόμενο καταλογισμό ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών προσώπων και τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (ΥΔΚΕ)

Η ΥΔΚΕ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013.

Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης της έκδοσης της ΥΔΚΕ καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ επιλογής των παρόχων υπηρεσιών τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις η οποία περιγράφεται στο ΠΔ 108/2013.

Η διαδικασία ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ επιλογής για έλεγχο των υποχρεώσεων της ΥΔΚΕ και έλεγχο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζει τα παρακάτω:

Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων (εγκαταστατών ηλεκτρολόγων)

 

Ι. Διαδικασία τυχαίας επιλογής παρόχων (εγκαταστατών ηλεκτρολόγων)

 

1. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο που ετοιμάζει η αδειοδοτούσα αρχή.

2. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παράγραφο 5.

3. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.

 

ΙΙ. Διαδικασία επιλογής παρόχων για τον έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών

 

Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ως ακολούθως:

1. Η αδειοδοτούσα αρχή στο τέλος κάθε μήνα ετοιμάζει ειδικό κατάλογο στον οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι προς έλεγχο πάροχοι. Ο ειδικός κατάλογος διαιρείται σε τρεις ενότητες:

1.1 Στην ενότητα α’ περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν έχουν προβεί στην ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων ή στην αποστολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 (δηλαδή στην τεκμηρίωση άσκησης του επαγγέλματος για την οκταετία).

1.2 Στην ενότητα β’ περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν τεκμηριώνουν ότι ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο, όπως προσδιορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 (δηλαδή για τουλάχιστον τρία χρόνια στην οκταετία).

1.3 Στην ενότητα γ’ επιλέγονται πάροχοι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις 1.1 και 1.2, μέσω της διαδικασίας τυχαίας επιλογής της παραγράφου Ι.

2. Ο ανωτέρω ειδικός κατάλογος επικυρώνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται περιγράφονται στην ΚΥΑ περί κυρώσεων του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011 και αφορούν πρόστιμα από 1.000 – 10.000 ευρώ και προσωρινή ή οριστική ανάκληση αδείας.

 


Λέξεις Κλειδιά:Π.Δ. 108.ΥΔΚΕ,Υπεύθυνη,δήλωση,καλής,εκτέλεσης,ηλεκτρολογικών,εργασιών,