Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Νομοθεσία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 Ν. 4483/65  της 11/24 Ιουν.1965

(ΦΕΚ Α 118) :

Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου

των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων. Με ενσωματωμένες τις αντικαταστάσεις του 2302/95


Ν. 2302/1995  (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995)

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Περί αντικαταστάσεως άρθρων του ν. 4483/65
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4483/1965 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 470Β_04 (Μέγεθος: 49 Kb) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις

Νομοθεσία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

Νέο Ελληνικό Πρότυπο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 1)

Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)

Προστασία από υπερτάσεις : (άρθ. 3)

Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων : (άρθ. 4)

Έλεγχοι & επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 5)

Τροποποιήθηκε από :

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/10, (1932/Β/14.12.10) «Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)»


     ΚΥΑ Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65».

Η υπουργική απόφαση που καθιέρωσε την νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου  (ΥΔΕ)


Α.Ν. 501/1937 - Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34

Τροποποιήθηκε από :

Α.Ν. 878/46, (24/Α/29.1.46) «Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών και θερμαστών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 81Α_37 (Μέγεθος: 91 Kb)


Λέξεις Κλειδιά:ΚΥΑ, νεας,ΥΔΕ,844Β,4483/65,ηλεκτρολόγων,υπευθηνη,δηλωση,πιστοποιητικά,