Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Ελάχιστες διατομές

 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384

 

 

κατα ΚΕΗΕ

Άρθρον 133.

Ελαχίστη Επιτρεπομένη Διατομή.

1. Η ελαχίστη επιτρεπομένη διατομή των μεμονωμένων αγωγών εκ χαλκού μεν είναι 1,5 τετρ. χιλ. εξ αργιλίου δε 2,5 τετρ. χιλ.

2. Αγωγοί διατομής 0,75 τετρ. χιλ. ή 1 τετρ. χιλ. δύνανται να χρησιμοποιηθούν εις φωτιστικάς συσκευάς ή πολύφωτα.


Λέξεις Κλειδιά:Εισάγετε keywords