Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                                                         

                                                     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΗΛΕΚ/ΓΩΝ

                                       ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

  ΛΕΩΝΙΔΟΥ 30 - Τ. Κ. 10436 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ:5234854

 

                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ελληνική νομοθεσία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, περιέχει πλήθος διατάξεων οι οποίες διέπουν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου.

Πέρα όμως από τους παραπάνω κανόνες της νομοθεσίας, έχουν διαμορφωθεί και από την πρακτική, κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας κατά  την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. Τους ανωτέρω κανόνες θελήσαμε να κωδικοποιήσουμε, ώστε το κάθε μέλος του Συνδέσμου μας να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Ο ηλεκτρολόγος σαν μέλος του τεχνικού κόσμου, έχει υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες του με βάση τους κανόνες της επιστήμης  και της τέχνης.

Οι σχέσεις του με το Σύνδεσμό μας, τον συνάδελφο, τον συνεργάτη, τον τεχνίτη  και τον πελάτη, πρέπει να διέπονται από εντιμότητα και ευσυνειδησία.

Η τήρηση των κανόνων αυτών όμως, δεν είναι υπόθεση που μπορεί να επαφίεται μόνο στην ευσυνειδησία του κάθε ηλεκτρολόγου. Η αύξηση του αριθμού των συναδέλφων, η είσοδος ξένων στοιχείων και η, ορισμένες φορές, παρατηρούμενη έλλειψη επαγγελματικής ευσυνειδησίας και ήθους δημιουργούν κινδύνους νόθευσης και δυσφημίσεως του επαγγέλματός μας. Ο κώδικας αυτός έχει σκοπό να αποτρέψει ή να μειώσει στο ελάχιστο αυτόν τον κίνδυνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ & ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ είναι βέβαιο πως η εφαρμογή του παρόντος κώδικα θα αποτελέσει σημείο, ώστε και τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια, να βρεθούν σε ελάχιστες περιπτώσεις στην δύσκολη θέση να επικαλεστούν τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 

Τα μέλη του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε που παραβρεθήκαμε σήμερα στην έκτακτη γενική συνέλευση 29 Απριλίου 2015 στην Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιπλέον θέμα:

α) Την ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας  στην άσκηση του επαγγέλματός μας.

Και στην συνέχεια

β) Την σύσταση επταμελούς Επιτροπής Δεοντολογίας η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα αυτού,  τα δύο (2) μέλη από την Ελεγκτική Επιτροπή και τρία (3) μέλη του Συλλόγου μας, και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σκοπός της ως άνω Επιτροπής, της οποίας η διάρκεια θα ταυτίζεται με τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι η εξέταση κάθε πράξης ή παράλειψης των μελών του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε. που αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιβολής (υπ’ αυτού)  τυχόν  πειθαρχικών  ποινών  και  κυρώσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και αποδέχεται τόσο το πιο κάτω  κείμενο που θα ρυθμίζει στο εξής τις σχέσεις μεταξύ μας, με τους συνεργάτες μας συναδέλφους, τους βοηθούς μας, τους πελάτες και την συμπεριφορά μας προς τις υπηρεσίες, όσο και την σύσταση επταμελούς Επιτροπής Δεοντολογίας με τον ως άνω σκοπό.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ & ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΠΣΕΗ - ΠΑΜΤΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Ο παρόν Κώδικας Δεοντολογίας ρυθμίζει και διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, μέλους του Συνδέσμου Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, κατά την άσκηση της επαγγελματικής και συνδικαλιστικής του δραστηριότητας. Μέλος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, μπορεί να είναι κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 6422/1934 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του ως άνω Νόμου και γενικότερα κάθε πρόσωπο που μπορεί να ασκήσει, σύμφωνα με το νόμο, το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εγγράφονται ως μέλη του Συνδέσμου, εφόσον ασκούν πράγματι το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, διατηρούν κατάστημα συνεργείο ή τεχνικό γραφείο, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα φορολογικά τους στοιχεία και θα αποδεχθούν ολόκληρο το καταστατικό του Συνδέσμου, εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους για εγγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

Άρθρο 2

Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος :

 α) Σε  δύο ομοειδείς επαγγελματικές οργανώσεις 

 β) σε όποια  οργάνωση  αντίκειται στους σκοπούς και στις δραστηριότητες  του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε ( όπως  αυτές  ορίζονται  στο καταστατικό του).

 

 

Άρθρο 3

Κάθε ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε πρέπει να τηρεί τις εξής γενικές αρχές:

α) Να τηρεί απαρέγκλιτα το καταστατικό του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ.

β) Να προασπίζει και να διαφυλάττει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κλάδου των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, των συναδέλφων του, του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, στα πλαίσια των παρεχόμενων από τον Νόμο (Αστικός Κώδικας και Ν.1712/1987) δυνατοτήτων του και ειδικότερα, όσων απορρέουν από την ιδιότητα του ως μέλους επαγγελματικής οργάνωσης.

γ) Να σέβεται και να εφαρμόζει όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τους τεχνικούς κανόνες, τις αποδεκτές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους κώδικες πρακτικής που σχετίζονται με το επάγγελμα, τα έργα και τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται.

δ) Η συμπεριφορά του θα πρέπει να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την καταξίωση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη προς κάθε τρίτο πρόσωπο και να συμβάλλει στην συνεχή ανύψωση του κύρους του στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

ε) Να εκτελεί τις εργασίες του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης με ευσυνειδησία και επιμέλεια, εκπληρώνοντας πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον πελάτη του, απαιτώντας και από  αυτόν την αντίστοιχη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 4

Απαγορεύεται στον ηλεκτρολόγο μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε:

α) Να αναλαμβάνει και να  εκτελεί εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια κατηγορίας ανώτερη από εκείνη που ο ίδιος κατέχει.

β) Να υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ( Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει) για  νέα εγκατάσταση που δεν εκτελέστηκε από  τον ίδιο ως εγκαταστάτη, εξαιρέσει Ε.Η.Ε. που διακόπηκαν λόγω ανωτέρας βίας (θάνατος, συνταξιοδότηση ή διακοπή επαγγέλματος ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δικαστική διαμάχη κλπ.). Η τυχόν παραβίαση της απαγόρευσης αυτής, επιφέρει, εκτός των καταστατικών κυρώσεων, διοικητικές  κυρώσεις ως προβλέπονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν.3982/2011 και ποινικές κυρώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 12 /1935, όπου  απειλείται κατά ποινή φυλακίσεως από τριών μηνών έως και ενός έτους καθώς και χρηματική ποινή.

γ) Να εμπιστεύεται την  εκτέλεση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης:

 1)Σε πρόσωπα που στερούνται την κατά τον νόμο άδεια. Η τυχόν παραβίαση της απαγόρευσης αυτής, επιφέρει εκτός  των καταστατικών κυρώσεων και ποινικές κυρώσεις, ως προβλέπονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 12/1935 και άρθρο 4 Ν.Δ. 2596/1953, όπου απειλούνται  ποινές φυλακίσεως καθώς και χρηματική ποινή.

2) Σε πρόσωπα  (τεχνίτες) που έχουν την κατά τον νόμο άδεια,  χωρίς να επιβλέπει αυτός ο ίδιος στον τόπο και χώρο εκτέλεσης της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 108/2013.

 

δ) Να δίνει εντολή ή να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπό του ή υπάλληλο της επιχείρησής του, να παρουσιαστεί ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης σε οποιονδήποτε πελάτη και σε οποιοδήποτε φορέα και Δημόσια Αρχή, μέχρι αυτός να αποκτήσει την κατά τον νόμο απαιτούμενη άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Άρθρο 5

 Στους χώρους όπου εκτελούνται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα καταστήματα, εργαστήρια, ή τεχνικά γραφεία, επιβάλλεται η ανάρτηση πινακίδας, βάσει του Β.Δ. 891/1968,  διαστάσεων τουλάχιστον  0,60m X 0,30 m, στην οποία θα αναγράφεται ρητώς και επακριβώς το ονοματεπώνυμο του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο αριθμός και ειδικότητα της άδειας αυτού, καθώς και η διεύθυνση της έδρας αυτού. Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από περισσότερους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, αναρτάται αντίστοιχη πινακίδα από όλους τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Άρθρο 6

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, έχει υποχρέωση σε κάθε έγγραφο (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και Υ.Δ.Κ.Ε.) που εκδίδει, να θέτει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του ευκρινώς και ευανάγνωστα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

 Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, από την ημέρα που θα αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου, έχει υποχρέωση να ακολουθεί και να εκτελεί πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου και θα πρέπει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του Π.Σ.Ε.Η Π.Α.Μ.Τ.Ε και στις επιτροπές εργασίας που  συγκροτούνται μετά από αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου.

Άρθρο 7

Κάθε μέλος  του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε οφείλει να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας καθώς και στις συγκεντρώσεις των μελών του Συνδέσμου. Με κοσμιότητα και πνεύμα συνεργασίας θα πρέπει να συμπεριφέρεται και προς τους υπαλλήλους και συνεργάτες του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς με αυτούς, να απευθύνεται στα  αρμόδια όργανα του Συνδέσμου.

Άρθρο 8

Έχει επίσης την υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων του Συνδέσμου, να προσέρχεται μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, ή όταν δεν ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να παρέχει εγγράφως ή προφορικώς εξηγήσεις, ή να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία οποτεδήποτε τυχόν του ζητηθούν από τα όργανα του Συνδέσμου.

Άρθρο 9

Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ οφείλει να σέβεται και να ενδιαφέρεται για την βελτίωση:

 α) των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός του.

β)  της θέσης των συνταξιούχων συναδέλφων του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ .

Άρθρο 10

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις, έγγραφες αναφορές, έχοντας την βάσιμη και νόμιμη αξίωση να λάβει έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση επ’ αυτών, να παρίσταται αυτοπροσώπως για την ανάπτυξη θεμάτων που τον αφορούν στο Δ.Σ., να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Π.Σ.Ε.Η Π.Α.Μ.Τ.Ε. Αντίστοιχα έχει όμως και την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις εισφορές, συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλει το Καταστατικό ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των οργάνων διοικήσεως του Συνδέσμου.

Άρθρο 11

Κάθε μέλος έχει ως πρώτιστη υποχρέωση την περιφρούρηση του κλάδου και των δικαιωμάτων αυτού, να παρέχει κάθε πληροφορία και να αναφέρει στο Σύνδεσμο κάθε γεγονός που υποπίπτει στην αντίληψή του σχετικά με άτομα που εκτελούν εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως, χωρίς να κατέχουν την από το νόμο απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.

Σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη μέλους του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε άτομο που ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να κατέχει την νόμιμη άδεια, υποχρεούται όπως άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να αναφέρει το γεγονός αυτό στον Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, ώστε να λάβει τις κατάλληλες υποδείξεις προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, που απορρέουν από τον Ν.501/1937, παραθέτοντας και κάθε σχετικό στοιχείο που υπέπεσε στην αντίληψή του.

Σε  κάθε δε περίπτωση, απαγορεύεται ρητώς ή συγκάλυψη, αποσιώπηση και η παροχή οποιασδήποτε συνδρομής σε πρόσωπα που αναλαμβάνουν εκτέλεση έργων, πάσης ηλεκτρολογικής φύσεως, για τα οποία απαιτείται άδεια που δεν κατέχουν.

Άρθρο  12

Κάθε μέλος του Συνδέσμου οφείλει να γνωστοποιεί σε αυτόν εγκαίρως κάθε αλλαγή της  επαγγελματικής του διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου του και τυχόν διακοπή του επαγγέλματος.

 

Άρθρο 13

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε:

Α) Οφείλει να διαμορφώνει ισότιμες σχέσεις με τους συναδέλφους του συμπεριφερόμενος με ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς αυτούς, αποσκοπώντας στην  οικοδόμηση αρμονικών επαγγελματικών και συνδικαλιστικών σχέσεων και επιδιώκοντας την επίλυση τυχόν επαγγελματικών διαφορών στα  πλαίσια διαδικασίας συναινετικού και φιλικού διακανονισμού ζητώντας προς τούτο, προαιρετικά, και την συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου ή των  λοιπών οργάνων του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε.

Β) Δεν επιτρέπεται να εκφράζει προς τρίτους και ιδιαίτερα προς υποψήφιους πελάτες του ή υφιστάμενους πελάτες του, δυσμενείς κρίσεις για την επαγγελματική επάρκεια συναδέλφου του, καθώς και να προβαίνει σε αρνητικές αξιολογήσεις και δυσφημιστικά σχόλια για έργο που εκτέλεσε συνάδελφός του, αποσκοπώντας με αυτό τον τρόπο την εκτόπιση του συναδέλφου και την ανάληψη από αυτόν τον ίδιο την εκτέλεση του έργου. Τυχόν τέτοια δυσφημιστική συμπεριφορά προς συνάδελφο, αποτελεί σοβαρή παράβαση του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και επισύρει τις κυρώσεις που περιέχονται σε αυτόν, στοιχειοθετεί όμως περαιτέρω ποινικά κολάσιμη πράξη, καθώς και αδικοπρακτική κατά τον Αστικό Κώδικα συμπεριφορά, η οποία θεμελιώνει στον θιγέντα το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη.

Κατά την διαδικασία ανάληψης  οποιουδήποτε έργου θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού με την κατάθεση τεκμηριωμένων προσφορών, στα πλαίσια της ατομικής  τιμολογιακής πολιτικής, όπως καθορίζονται  από  την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β΄2090 / 31-7-2014 ΚΕΦ.7 ΕΝ.7.1 ).

Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σαν σκοπό τον παραμερισμό συναδέλφου ή την  βλάβη των συμφερόντων του, όταν αυτός έχει ήδη με έγγραφη σύμβαση αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 14

Ο ηλεκτρολόγος στον οποίο ανατίθεται εκτέλεση έργου, για την οποία ο πελάτης είχε προηγουμένως απασχολήσει άλλο ηλεκτρολόγο, οφείλει να ελέγξει και να διαπιστώσει πριν αναλάβει το έργο, ότι ο προηγούμενος συνάδελφός του έχει προβεί σε εκκαθάριση λογαριασμού των εργασιών, που αυτός είχε εκτελέσει και έχει περαιτέρω λάβει την αμοιβή και τα έξοδα του από τον πελάτη για το έργο αυτό, ή έχει διασφαλίσει την λήψη της αμοιβής και των εξόδων του με συναινετικό διακανονισμό, ή  διευθετείται  από  δικαστική διαμάχη.

Επίσης στο ενδεχόμενο γεγονός που κάποιος συνάδελφος για λόγους ανωτέρας βίας (προσωπικούς ή υγείας κ.λπ.) δεν είναι σε θέση να αποπερατώσει μέσα στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί το έργο που έχει αναλάβει, οφείλει κάθε μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, εάν είναι εφικτό, να τον συνδράμει για να το φέρει εις πέρας και όχι να τον εκτοπίσει για να αναλάβει πλέον μόνος του την εκτέλεση του έργου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

           Άρθρο 15

Ο κάθε αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης υποχρεούται να συνεργάζεται μόνον με ηλεκτρολόγους που κατέχουν τη νόμιμη άδεια για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε οφείλει να επιδεικνύει συναδελφική συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες του, να τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους συνεργασίας αποφεύγοντας οποιαδήποτε συμπεριφορά, είτε δια πράξεως είτε δια παραλείψεως, που είναι βλαπτική των νομίμων συμφερόντων των συνεργατών του και να συμπεριφέρεται σε αυτούς κατά τρόπο που να μην προσβάλλει την αξιοπρέπεια, την επαγγελματική τους ιδιότητα και γενικά την  προσωπικότητά τους.

Οφείλει δε να τηρεί τις συμφωνίες για την καταβολή των αναλογούντων ποσών των συνεργατών του και να καταβάλλει αυτά εγκαίρως.

Άρθρο 17

Υποχρεούται επίσης στα πλαίσια της συνεργασίας (κοινοπραξίας, εταιρείας κ.λπ.) να μην υποβαθμίζει τον ρόλο και την συμμετοχή της εργασίας του συνεργάτη του, αλλά να αναδεικνύει την αξία της συμβολής του και να μην σχολιάζει δυσμενώς την ικανότητα ή την  συνεισφορά του, αλλά να προβάλλει την εργασία του συναδέλφου του προς την πελάτη ή προς οποιονδήποτε τρίτο.

 

Κεφάλαιο Ε’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Άρθρο 18

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε που χρησιμοποιεί στην εργασία του τεχνικό  προσωπικό οφείλει:

 

α) Να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως τεχνικό  προσωπικό μόνο τους κατόχους αδείας τεχνίτη ή αρχιτεχνίτη.

β) Να καθοδηγεί τον τεχνίτη - αρχιτεχνίτη  του στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει και γενικά να του παρέχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση.

γ) Να του καταβάλει την προσήκουσα αμοιβή, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τις υπηρεσίες του.

δ) Να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές  στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ε)   Να  του χορηγεί τα απαραίτητα, βάση νομοθεσίας, μέσα και μέτρα προστασίας και να επιβαλει την χρήση τους ( Μ.Α.Π.).

στ) Να τον συμπεριλαμβάνει στις  Υ.Δ.Κ.Ε. και σε όλα τα έγγραφα που συμβάλλουν          στην απόκτηση  προϋπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Άρθρο 19

Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε όταν αναλάβει την εκτέλεση μιας εγκατάστασης ή γενικά μια οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, οφείλει να επιδεικνύει την μέγιστη επιμέλεια, να μην παραμελεί την εκτέλεσή της, αλλά να την αποπερατώνει το συντομότερο δυνατόν και δη μέσα στα χρονικά όρια που έχει συμφωνήσει με τον πελάτη του, εκτός εάν υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας.

Οι ευθύνες και τα οφέλη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς αποδοχή του πελάτη. Περαιτέρω ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δεν πρέπει να αποκαλύπτει χωρίς την έγκριση του πελάτη επαγγελματικά ή τεχνικά μυστικά τα οποία έμαθε κατά την εκτέλεση των εργασιών για αυτόν τον πελάτη, ούτε να χρησιμοποιεί πληροφορίες εναντίον των συμφερόντων του πελάτη του.

Άρθρο 20

Οφείλει επίσης να ενημερώνει τον πελάτη του για την  πρόοδο των εργασιών και εν γένει για την πορεία του έργου που έχει αναλάβει, στην περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο κατά τη  εκτέλεση του έργου υπάρξουν λάθη ή κακοτεχνίες, οφείλει να επιδιορθώνει αυτές και να ενημερώνει σχετικώς, τον πελάτη του.

Οφείλει επίσης κατά την εκτέλεση έργου που έχει αναλάβει, μετά από εντολή και συμφωνία με πελάτη του, να μην δέχεται παραγγελίες και υποδείξεις από τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν αρμοδιότητα και σχέση με το έργο, καθώς και να επισημαίνει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο στον πελάτη του τις συνέπειες, σε περίπτωση που αγνοείται η τεχνική του άποψη.

Άρθρο 21

Κάθε φορά που ηλεκτρολόγος αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός έργου και πριν αυτό αρχίσει, συνιστάται να υπάρχει έγγραφη, ρητή και αναλυτική συμφωνία και από τα δύο μέρη για τον προϋπολογισμό του έργου (ορισμός αμοιβής, υλικά, με υπολογισμό ή χωρίς υπολογισμό του Φ.Π.Α) προς αποφυγή αμφισβητήσεων, την  οποία (συμφωνία) πρέπει να καταθέτει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο ηλεκτρολόγος έχει δικαίωμα να ζητά την προκαταβολή, μέρους της αμοιβής ή των εξόδων  του. Αν ο πελάτης την αρνηθεί την προκαταβολή που συμφωνήθηκε, τότε δικαιούται να αρνηθεί να αναλάβει το έργο.

Απαγορεύεται κατά την διαπραγμάτευση, ανάληψη και εκτέλεση ενός έργου να προβαίνει σε παραπλανητικές ή μη απαραίτητες δηλώσεις, όσον αφορά την επαγγελματική του κατάρτιση, την  έκταση και την φύση των εργασιών.

Άρθρο 22

Κάθε εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος υποχρεούται στην χωρίς αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχει ο ίδιος κατασκευάσει εφόσον, η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από την χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης προς τον  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή την Δ.Ε.Η. για την  ηλεκτροδότηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών (με την οποία  βεβαιούται  ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας  κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4483/1965, όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Άρθρο 23

Κατά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και μέχρι πέρατος αυτού, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα, κατά τον  νόμο και σύμφωνα με τους ορισμούς της τέχνης και της επιστήμης,   μέτρα ασφαλείας για την προστασία:

α) Σωματικής ακεραιότητας και υγείας του ιδίου, του προσωπικού του,  του καταναλωτικού κοινού, καθώς και

β) Της περιουσίας των πελατών του και των τρίτων.

Άρθρο 24

Ο κάθε αδειούχος εγκαταστάτης οφείλει να επιδεικνύει την άδεια που κατέχει σε κάθε ιδιώτη που πρόκειται να του αναθέσει την εκτέλεση ενός έργου, αλλά και το ειδικό έντυπο πληροφοριών βάσει του  Π.Δ.  108/2013.

Άρθρο 25

Ρητώς απαγορεύεται ο καταστηματάρχης ηλεκτρολόγος να διαφημίζει και να πουλά μη εγκεκριμένα υλικά, ακόμη και να ενημερώνει τον πελάτη για την προέλευση  και  την  ποιότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση ο καταστηματάρχης ηλεκτρολόγος οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια και να είναι ειλικρινής για την ποιότητα των προϊόντων που έχει προς πώληση.

Επίσης κάθε ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έργων υλικά εγκεκριμένου τύπου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 26

Κάθε ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε οφείλει σε κάθε μορφής παράστασή του και συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και αρχή και κάθε φορέα που εμπλέκεται στην επαγγελματική του δραστηριότητα (ΔΕΗ, ΟΑΕΕ , ΙΚΑ , ΔΟΥ  κ.λπ.), να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλεί αρνητική εντύπωση και δυσφήμηση σε βάρος του επαγγέλματός του.

Ιδιαίτερα σε όλες τις συναλλαγές, ο ηλεκτρολόγος οφείλει να είναι ευθύς, συνεπής και αξιοπρεπής και να επιδεικνύει ευγενική και πολιτισμένη συμπεριφορά, έτσι ώστε να αποτελεί υπόδειγμα για τους άλλους.

Άρθρο27

Ο κάθε ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης οφείλει να επιδεικνύει την κατεχόμενη από αυτόν άδεια και να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που του ζητούνται, από τους αρμόδιους υπαλλήλους, ειδικότερα δε των εμπλεκόμενων με το κλάδο μας υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας,  της Περιφέρειας , καθώς και από τα αστυνομικά όργανα  και να συμπεριφέρεται κατά την διάρκεια του ελέγχου με ευγένεια και προθυμία.

Άρθρο 28

Ο ηλεκτρολόγος μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε εάν διαπιστώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι σε ηλεκτρική εγκατάσταση που έχει ο ίδιος κατασκευάσει έχουν γίνει μεταγενέστερα αλλαγές χωρίς για αυτές τις μεταβολές να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία (υποβολή νέας Υ.Δ.Ε. στην ΔΕΗ κ.λπ.), οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Δ.Ε.Η. ή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για να ληφθούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέτρα.

Άρθρο 29

Αντιστοίχως κάθε μέλος του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε θα πρέπει να τυχαίνει ανάλογης συμπεριφοράς από κάθε υπάλληλο οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο δικαιούται, αλλά και οφείλει να απαιτήσει ανάλογη συμπεριφορά και συμμόρφωση των υπαλλήλων και στελεχών της Διοίκησης στις νόμιμες απαιτήσεις του, ζητώντας εφόσον θεωρήσει τούτο αναγκαίο και την συνδρομή των οργάνων του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε τα οποία και οφείλουν να την παράσχουν.

 

 

 

Κεφάλαιο Η΄

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Για την τήρηση των όρων του παρόντος και προς υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, συνιστάται επταμελής επιτροπή με την επωνυμία  «Επιτροπή Δεοντολογίας» η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα αυτού,  τα δύο (2) μέλη από την Ελεγκτική Επιτροπή και τρία (3) μέλη του Συλλόγου μας, και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Σκοπός της ως άνω Επιτροπής, της οποίας η διάρκεια θα ταυτίζεται με τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι η εξέταση κάθε πράξης ή παράλειψης των μελών του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε.  που αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιβολής (υπ’ αυτού) τυχόν πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων.

Η επιτροπή αυτή, στα πλαίσια των καθηκόντων της, λειτουργεί επικουρικά και εισηγητικά προς το Δ.Σ, κάθε δε εισήγησή της θα πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη, σε περιπτώσεις δε εισήγησης προς επιβολή κυρώσεων, θα πρέπει προηγουμένως να καλεί σε ακρόαση το μέλος του Συνδέσμου το οποίο και αφορά η εισήγησή της.

Άρθρο 31

Η παράβαση όσων ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, επισύρει εκτός των κυρώσεων των διατάξεων του νόμου που παραβιάστηκε, τις νόμιμες καταστατικές κυρώσεις, ανάλογες με την βαρύτητα του παραπτώματος, τις οποίες επιβάλλει η Γενική Συνέλευση των μελών του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε, και όπου κατά το καταστατικό και τον νόμο προβλέπεται, το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από σχετική και αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε.

Άρθρο 32

Η κατάργηση και η τροποποίηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο καταστατικό, μετά από προηγούμενη σχετική  απόφαση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την  Γ.Σ.  του Π.Σ.Ε.Η. Π.Α.Μ.Τ.Ε.Λέξεις Κλειδιά:ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ