Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Παράνομο Εργοταξιακό

  • Παράνομη λειτουργία εργοταξιακής παροχής

    Σε πολλές περιπτώσεις παρ’ ότι μας ανατέθηκε η κατασκευή της θεμελιακής γειώσεως και της εργοταξιακής παροχής. Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης κρίνοντας ότι η προσφορά που του προσκομίσαμε για την κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι ακριβή, ή όχι τόσο περιληπτική, βάσει προσφοράς που προσκόμισε κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν μας αναθέτει το έργο.

    Αφού διαπιστώσουμε ότι οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται και το έργο έχει ανατεθεί σε άλλο συνάδελφο, οφείλουμε να αποστείλουμε επιστολή προς το πρακτορείο της Δ.Ε.Η. και να απαιτήσουμε να υποβληθεί νέα Υ.Δ.Ε. από τον συνάδελφο που ου έχει ανατεθεί η κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, για να καταστεί αυτός υπεύθυνος της εργοταξιακής παροχής και όχι εμείς που έχουμε απομακρυνθεί από το έργο, κρατάμε αντίγραφο του εγγράφου μας προς την Δ.Ε.Η. στον φάκελο έργου, και επισυνάπτουμε στη συνέχεια και το έγγραφο που παραλαμβάνουμε από την Δ.Ε.Η. σε απάντηση του εγγράφου μας.


 

Στοιχεία εγκαταστάτη

ΑΘΗΝΑ ……………

Προς: ΔΕΗ περιοχή πρακτορείο

Θέμα: Παράνομη λειτουργία εργοταξιακής εγκατάστασης

                        Κύριοι

    Η εργοταξιακή εγκατάσταση του κτιρίου του κου ……………….. επί της οδού ………………. περιοχή ………………. με αριθμό μετρητού ΔΕΗ …………… δεν επιβλέπεται, δεν επιθεωρείται, και δεν συντηρείται

 πλέον από εμένα, λόγω αναθέσεως της κατασκευής σε άλλο συνάδελφο.

    Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η υποβολή νέας δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 4483/65, από τον νέο κατασκευαστή της ως άνω ηλεκτρικής εγκατάστασης …………………………...

    Σ’ αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στην εν λόγω εγκατάσταση.

 

Με τιμή

   Υπογραφή-  σφραγίδα


 


Λέξεις Κλειδιά:Παράνομο,Εργοταξιακό,Αίτηση