Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Α΄ 1ης, 2ης & 3ης Κατηγορίας, Γ΄ 1ης, 2ης & 3ης Κατηγορίας, ΣΤ΄ 1ης, 2ης, 3ης & 4ης Κατηγορίας) τα παράβολα καθορίζονται ως εξής:

1. Παράβολο δέκα ευρώ (10,00 €) όταν η επαγγελματική άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημέρα της αντιστοίχισης, δηλαδή είναι θεωρημένη και δεν έχει περάσει ούτε μία ημέρα από την λήξη της θεώρησής της (Άρθρο 14, Παράγραφος 1 του ΠΔ 108/2013).

2. Παράβολο εκατό ευρώ (100,00 €) όταν η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, κατά την ημέρα της αντιστοίχισης, έχει παρέλθει (λήξει) από μία ημέρα μέχρι και έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 2 του ΠΔ 108/2013).

3. Παράβολο διακοσίων ευρώ (200,00 €) όταν η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, κατά την ημέρα της αντιστοίχισης, έχει παρέλθει (λήξει) από έξι μήνες έως και ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 3 του ΠΔ 108/2013).

4. Παράβολο τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) όταν η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, κατά την ημέρα της αντιστοίχισης, έχει παρέλθει (λήξει) από ένα έτος μέχρι και πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 3 του ΠΔ 108/2013).

5. Αν η καθυστέρηση θεώρησης της επαγγελματικής άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, κατά την ημέρα της αντιστοίχισης, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή αν ο ενδιαφερόμενος Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω και αφορούν τις περιπτώσεις 2, 3 & 4, η επαγγελματική άδεια ανακαλείται και προκειμένου να έχει το νόμιμο δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου οφείλει να εφοδιαστεί με νέα επαγγελματική άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση (Άρθρο 14, Παράγραφος 3 του ΠΔ 108/2013).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου των περιπτώσεων 2,3 & 4.

Για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου των παραπάνω περιπτώσεων 2, 3 & 4 εκτός από το παράβολο που ισχύει για κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και τα παρακάτω στοιχεία:

Αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων στην οποία για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του.

 


Λέξεις Κλειδιά:Αντιστοίχιση,Επαγγελματικών,Αδειών,Εγκαταστάτη,Ηλεκτρολόγου