Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

ΥΔΚΕ και Ειδικό έντυπο

 Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για τα υποχρεωτικά έγγραφα του Νέου προεδρικού διατάγματος   108/2013

Προτεινόμενη μορφή εντύπου από την ΠΟΣΕΗ

 Α) Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

- Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του Π.Δ 108/2013. Η Ομοσπονδία επεξεργάσθηκε και έκδωσε το επισυναπτόμενο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του Π.Δ 108/2013 καθώς επίσης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 23 του Ν.3844/2010 (πληροφορίες για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους).

Θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσειςσύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011»).

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
 
- Σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του Π.Δ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις: είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λ.π. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.

Η ΥΔΚΕ θεωρείται ατελώς από το επαγγελματικό Σωματείο (ακολουθώντας τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & του Άρθρου 2 του Ν.4483/1965). Αντίγραφο της ΥΔΚΕ φυλάσσεται από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το επαγγελματικό Σωματείο, διότι η ΥΔΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 108/2013 (Άρθρο 11, Παρ.2.4) αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας για τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το προσωπικό που απασχόλησε, αλλά και στοιχείο για την απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο στην διάρκεια της οκταετίας (Άρθρο 13, Παρ. 2 & 3) που έχει την υποχρέωση να αποδείξει προς την Περιφέρεια ότι ασκεί το επάγγελμα για να διατηρήσει την επαγγελματική του άδεια σε ισχύ. 

Κατεβάστε τα Έντυπα σε μορφή PDF   με  «κλικ» πάνω στα εικονίδια 

 

Θα ακολουθήσουν σεμινάρια  στα γραφεία του συνδέσμου για την ορθή συμπλήρωση των εγγράφων και για όποιες απορίες υπάρξουν μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της γραμματείας μας. 


Λέξεις Κλειδιά:ΥΔΚΕ, Υπεύθυνη,δήλωση,καλής,εκτέλεσης,εργασιών